HOME 협회소개 클럽소개 공지사항 포토갤러리 커뮤니티 배드민턴교육
 
자료실
 
김해시배드민턴협회 > 커뮤니티 > 자료실

2019 동호인등록 엑셀파일 (스포츠다이어리)

페이지 정보

작성자 관리자 작성일19-01-30 11:20 조회10,347회 댓글5건

첨부파일

본문

동호인등록 엑셀파일 올려드립니다~

 

* 2019 동호인등록에 관해서는 각 클럽 실무진님들께 문의 바랍니다 * 

댓글목록

윤미정님의 댓글

윤미정 작성일

민턴좋아

윤미정님의 댓글

윤미정 댓글의 댓글 작성일

민턴좋아

윤미정님의 댓글

윤미정 작성일

민턴좋아

유인나님의 댓글

유인나 작성일

<a href="https://gililife.com/" target="_blank">우리카지노</a>
<a href="https://gililife.com/theking/" target="_blank">메리트카지노</a>
<a href="https://gililife.com/first/" target="_blank">퍼스트카지노</a>
<a href="https://gililife.com/yes/" target="_blank">샌즈카지노</a>
<a href="https://gililife.com/the9/" target="_blank">더존카지노</a>
<a href="https://gililife.com/cocoin/" target="_blank">코인카지노</a>
<a href="https://gililife.com/parao/" target="_blank">파라오카지노</a>
<a href="https://gililife.com/solarire/" target="_blank">솔레어카지노</a>

회비입금계좌 : 농협 351-0116-6338-43        ㅣ        게임비입금계좌 : 농협 351-0558-2469-33
 
김해시배드민턴협회 - 경상남도 김해시 가야의 길 98-19(문화체육관)         전화 : 055-337-4849         팩스 : 055-334-7459        이메일 : 3370849@naver.com
COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED       -      GIMHAE BADMINTON ASSOCIATION       -      DESIGNED BY ERUMAD.NET